1,380,500 VNĐ
1,580,500 VNĐ
1,485,000 VNĐ
1,685,000 VNĐ
1,098,000 VNĐ
1,298,000 VNĐ
1,375,000 VNĐ
1,575,000 VNĐ
1,320,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

TekTek chuyên về các loại hoa - giống hoa - cách nuôi trồng - các sản phẩm đi kèm